• English
  • Lithuanian
  • Russian
  • German
  • Polish

Privacy policy

Privacy policy


UAB „Mano turas“ (Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis nustato klientų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. UAB „Mano turas“ teikiamų paslaugų gavėjai yra fiziniai asmenys (duomenų subjektai), taip pat gali būti jų vaikai (nepilnamečiai asmenys), todėl tvarkant asmens duomenis reikalaujama didesnio dėmesio ir priežiūros.

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „Mano turas“, juridinio asmens kodas 300115863, adresas Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, tel. +370 698 19510, el. paštas info@manoturas.lt.

 

1. UAB „Mano turas“ renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. UAB „Mano turas“ renka asmeninę informaciją tiesiogiai iš klientų. UAB „Mano turas“ taip pat gali rinkti asmeninę informaciją iš socialinių tinklų paskyrų, kuriose dalijamasi informacija apie tai, kaip naudojami UAB „Mano turas“ socialiniuose tinkluose esančių paskyrų įrašai. Asmens duomenų, surinktų per socialinių tinklų paskyras, naudojimui taikoma konkrečių socialinių tinklų privatumo politikos, reglamentuojančios asmens duomenų tvarkymą socialinių tinklų puslapiuose.

 

2. Asmens duomenys

UAB „Mano turas“ savo veikloje tvarko šiuos asmens duomenis:

Klientų:
vardas, pavardė;
asmens kodas;
gimimo data;
telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
UAB „Mano turas“ organizuojamų kelionių informacija (kelionės laikas, vieta, būdas);
duomenys apie socialinių tinklų paskyras.

Klientų vaikų:
vardas, pavardė;
asmens kodas;
gimimo data;
UAB „Mano turas“ organizuojamų kelionių informacija (kelionės laikas, vieta, būdas).

 

3. Kaip yra renkami asmens duomenys

UAB „Mano turas“ asmens duomenis renka:

užpildant anketų formas;
sudarant paslaugų teikimo sutartį.

 

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Mano turas“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

vykdomos veiklos (teikiamų paslaugų) administravimo;
organizauojant keliones;
apklausų, siekiant pagerinti įmonės veiklą, atlikimo.

UAB „Mano turas“ klientų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas klientų sutikimas.

 

5. Teisiniai pagrindai

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. UAB „Mano turas“, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos paslaugų teikimo sutarties pagrindu. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia UAB „Mano turas“ klientų interesų ar teisių.

UAB „Mano turas“ kontaktinius duomenis tvarko priminimų ar pasiūlymų siuntimui, esant klientų sutikimui.

 

6. Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas

UAB „Mano turas“ darbuotojai turi prieigą prie klientų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.

UAB „Mano turas“ gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus) teikiant klientams kelionių organizavimo paslaugas (pvz., gidus, kitus kelionių organizatorius, viešbučius, skrydžių bendrovės ir kt). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį.

 

7. Asmens duomenų saugumas

Asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje. UAB „Mano turas“ gali perduoti asmens duomenis ne Europos Sąjungos šalims.

UAB „Mano turas“ taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Esant asmens duomenų pažeidimui, kurie gali kelti didelę riziką UAB „Mano turas“ klientų privatumui, UAB „Mano turas“ apie tokį pažeidimą praneša klientams ir valdžios institucijoms.

 

8. Duomenų subjekto teisės

UAB „Mano turas“ klientai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

UAB „Mano turas“ gali neištrinti asmens duomenų, jei yra teisėtas interesas juos saugoti.

Klientai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.

UAB „Mano turas“ gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

9. Asmens duomenų saugojimas

UAB „Mano turas“ klientų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo UAB „Mano turas“ laikotarpiu ir dar 2 (du) mėnesius po paslaugų suteikimo. Sudarytos paslaugų teikimo sutartys yra saugomos 10 (dešimt) metų pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 10 (dešimt) metų asmeninė informacija bus ištrinta.

Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.

Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.

 

10. Slapukai

 

10.1. Slapukai – interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų yra susijęs su slapukais. Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie reklamuojasi jūsų lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui įvairiose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti. Slapukai yra skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato. Manome, kad svarbu jus informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie yra naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės vystymą. Šiame paaiškinime pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

 

10.2. Kaip „UAB Mano turas” ir (arba) jos filialai ir prekinių ženklų svetainės naudoja slapukus „UAB Mano turas” naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mūsų slapukų naudojimo tikslas – pagerinti jums, kaip lankytojui, interneto svetainės naudojimo patirtį.

 

10.3. Slapukai ir jų funkcijos Skirtingų rūšių slapukai yra naudojami skirtingiems tikslams. Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.

 

10.3.1. Seanso slapukai Seanso slapukas yra laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

 

10.3.2. Ilgalaikiai ar sekimo slapukai Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nustatymus, kai lankysitės ateityje. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.

 

10.3.3. Lankomos svetainės slapukai Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta svetainė. Šie slapukai paprastai yra naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.

 

10.3.4. Trečiųjų šalių slapukai Juos nustato skirtingi vardai (domenai), rodomi naršyklės adreso juostoje, t. y. ne lankomos interneto svetainės savininkai. Šie slapukai, pavyzdžiui, yra naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat trečiųjų šalių slapukai gali būti naudojami rinkti statistinius duomenis . Kadangi su trečiųjų šalių slapukais galima sukurti visapusiškesnes apklausas apie naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais lankytojų atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia koreguoti nustatymus ir nepriimti trečiųjų šalių slapukų.

 

10.3.5. „Flash” slapukai „Flash” slapukai (vietiniai bendri objektai) yra duomenų elementai, kuriuos interneto svetainės, naudojančios „Adobe Flash”, gali išsaugoti jūsų kompiuteryje. „Flash” slapukai yra naujas jūsų lankomumo sekimo ir didesnio kiekio informacijos apie jus nei naudojant įprastus slapukus išsaugojimo būdas. Vienas pagrindinių „flash” slapukų trūkumas yra tas, kad jūs negalite rasti jų savo naršyklėje. Jie nerodomi slapukų sąraše, kurį matote, kai peržiūrite šiuo metu išsaugotus slapukus savo žiniatinklio naršyklėje. Įprasti HTTP slapukai negali išsaugoti daugiau kaip 4 kilobaitų duomenų, o „Flash” slapukai gali išsaugoti iki 100 kilobaitų. „Flash” slapukų techninis dizainas yra panašus į kitų slapukų. Beveik visose žiniatinklio naršyklėse yra „Flash” leistuvas, naudojamas „Flash” pristatymams rodyti. Vienas gerai žinomas „Flash” pristatymų pavyzdys yra vaizdo leistuvas „YouTube” vaizdo įrašų svetainėje. („Flash” slapukai yra ne tik susiję su „YouTube”, bet jie taikomi visoms interneto svetainėms, naudojančioms „Flash” slapukus.) „Flash” slapukai neturi laiko apribojimo. Jie bus tol, kol nebus pašalinti.

 

10.3.5.1. Kaip išjungti „Flash” slapukus Naršyklėje negalima užblokuoti ar valdyti „Flash” slapukų, nes jie yra išsaugoti kitoje vietoje – „Adobe” svetainės internetinės nustatymų tvarkyklės bendrų išsaugojimo nustatymų pulte. Nustatymų tvarkyklę galima pasiekti „Adobe” interneto svetainėje, bet ji veikia vietoje, jūsų kompiuteryje. Žiniatinklio išsaugojimo nustatymuose rodomi visi „Flash” slapukai, kurie šiuo metu yra išsaugoti jūsų kompiuteryje. Galite pašalinti „flash” slapukus iš atskirų svetainių arba visus iš karto. Taip pat galima padidinti arba sumažinti visos informacijos, kuri yra saugoma jūsų kompiuteryje, kilobaitų dydį. „Flash” slapukai nebus saugomi, jeigu nuėję į bendrus išsaugojimo nustatymus išjungsite parinktį „Leisti trečiosios šalies „Flash” turiniui išsaugoti duomenis jūsų kompiuteryje”. Jeigu norite išjungti „Flash” slapukus atskirose svetainėse, tą galite padaryti nustatymų tvarkyklėje.

 

10.4. Slapukų valdymas

10.4.1. Kaip peržiūrėti slapukus Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima naršyti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate išmanųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.
„Firefox” https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
„Chrome” https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
„Internet Explorer 8-11″ http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies
Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų jūsų kompiuteryje slapukų, galite pritaikyti savo naršyklės nustatymus taip, kad jums bus pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nustatymus taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai atliktumėte nustatymus. Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete http://www.aboutcookies.org/

 

10.5. Kiti / nenumatyti slapukai Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys mūsų interneto svetainėje. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpieji filmai, kurie yra išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę. Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą. 6. Informacija pasiteirauti Mes laikas nuo laiko galime adaptuoti informaciją dėl slapukų naudojimo mūsų interneto svetainėse ar dėl taisyklių pasikeitimų. Mes visada pasiliekame teisę keisti čia pateiktą turinį ir išvardytus slapukus be išankstinio įspėjimo. Apsilankykite šiame puslapyje jei norite susipažinti su naujausia versiją.

 

11. Kitos sąlygos

Pranešimams siųsti bus naudojamas UAB „Mano turas“ klientų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei klientai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.

Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl UAB „Mano turas“ klientų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB „Mano turas“. UAB „Mano turas“ klientai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.

UAB „Mano turas“ turi teisę keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas UAB „Mano turas“ interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politkos pakeitimams, UAB „Mano turas“ klientams bus pranešta el. paštu.